- اجراي عملیات شبكه کابل و نصب حوضچه و کانال سازي مرکز لالان فشم .

- اجراي عملیات شبكه کابل مرکز کلوگان شمیرانات .

- اجراي عملیات توسعه شبكه کابل و نصب حوضچه وکانال سازي مرکززان و لومان دماوند .

- اجراي عملیات الحاق شبكه کابل مرکز تلفن یهرولیپشت به مومج از محدوده دماوند .

- اجراي عملیات الحاق شبكه کابل زیارت به زان ولومان از محدوده دماوند .

- اجراي عملیات فیبر نوري زان و لومان به آبسرد از محدوده دماوند .

- اجراي عملیات شبكه کابل مراکز تلفن حاجی آباد ، قنبر آباد ، قره قباد ،حسین آباد از توابع ساوجبلاغ .

- اجراي عملیات فیبر نوري حاجی آباد به حاجی بیک نوکند از توابع ساوجبلاغ .

- اجراي عملیات توسعه شبكه کابل لزور از توابع فیروزکوه .

- اجراي عملیات فیبر نوري لزور به اهنزاز توابع فیروزکوه .

- انجام عملیات کابلكشی فیبر نوري و سابداکت کشی در محدوده مراکز شهید ثابت قدم و شهداي چیتگرمنطقه 4 تهران .

- عملیات کابلكشی و سابداکت کشی فیبر نوري دوراهی جاده ساوه به مخابرات فرودگاه بین المللی امام خمینی .

- عملیات مفصلبندي و فیوژن دوراهی جاده ساوه – مخابرات فرودگاه بین المللی امام خمینی .

- عملیات مفصل بندي و فیوژن فیبر نوري ارتباطی مراکز قدس – باهنر .

- عملیات مفصل بندي و فیوژن فیبر نوري ارتباطی مرکز شهید ایروانی – دو راهی جاده ساوه .

بندي مراکز مخابراتی . OCDF - عملیات

- عملیات طراحی ٬حفاري ٬کابلكشی ٬ سابداکت کشی و مفصل بندي فیبر نوري مست و ایجان به خنداب .

ترنكی کامل شرکت مخابرات استان مرکزي .

- عملیات کابلكشی و سابداکت کشی و مفصل بندي و فیوژن مرکز تلفن حافظ به سازمان ثبت احوال کشور .

- عملیات کانالسازي و نصب حوضچه ٬کابلكشی وسابداکت کشی مرکز شهید مفتح به شرکت راي مهر .

در مراکز تلفن شهداي چیتگر ، شهید ثابت قدم . ODC - عملیات کابلكشی و سابداکت کشی فیبر نوري و نصب

- عملیات کابل برگردان فیبر نوري مرکز شهید مدنی – بخت آزادگان .

- عملیات کابلكشی فیبر نوري و سابداکت کشی و مفصلبندي و فیوژن مراکز عاطف – نبوت .

- عملیات کابلكشی فیبر نوري و سابداکت کشی و مفصلبندي و فیوژن مراکز پیروزي – امامت .

- عملیات کانالسازي در محدوده مرکز مخابرات امامت اداره کل مخابرات منطقه 7

- عملیات کانالسازي وکابلكشی فیبر نوري و سابداکت کشی و مفصلبندي و فیوژن مرکز شهید تند گویان – شرکت ایرانسل .

- عملیات حفاري وکابلكشی و مفصلبندي و برگردان فاز یک مرکز سلمان فارسی اداره کل مخابرات منطقه 2

- عملیات توسعه شبكه انتقال مرکز شهید محلاتی ترنكی کامل اداره کل مخابرات منطقه 2

- عملیات کابلكشی و سابداکت کشی و مفصلبندي فیبر نوري مرکز شهید یزدان پناه نیمه ترنكی اداره کل مخابرات منطقه 4

- اجراي عملیات کابلكشی فیبر نوري پروتكشن تهران مسیر 1

- عملیات کابلكشی فیبر نوري ٬ سابداکت کشی و مفصلبندي و فیوژن مراکز هفت تیر - آزادگان ترنكی کامل .

- عملیات کابلكشی فیبر نوري ٬ سابداکت کشی و مفصلبندي و فیوژن مراکز شهید رجایی – دانشگاه ترنكی کامل .

- عملیات کانالسازي و نصب حوضچه مرکز تلفن شهید لطیفی – شرکت ایرانسل .

- عملیات کابلكشی و سابداکت کشی و مفصلبندي فیبر نوري مرکز تلفن شهید شرکت ایرانسل

- عملیات حفاري و کابلكشی فیبر نوري و مفصلبندي و فیوژن مرکز شهید حق شناس اداره کل مخابرات منطقه 4

- اجراي عملیات کابلكشی فیبر نوري پروتكشن تهران مسیر 2

- عملیات توسعه شبكه انتقال فیبر نوري در محدوده مرکز مخابرات استقلال ترنكی کامل اداره کل مخابرات منطقه 2

- عملیات نقب زنی و کول گذاري و ساخت حوضچه در جاساز در محدوده مرکز مخابرات مرحوم نهري اداره کل مخابرات منطقه 8

- عملیات مفصل بندي و فیوژن مراکز شهداي گمنام – آل اسحاق .

- عملیات کانالسازي و نصب حوضچه در محدوده مرکز مخابرات شهید بهشتی اداره کل مخابرات منطقه 8

- عملیات کانالسازي و نصب حوضچه در محدوده مرکز شهید بهشتی اداره کل مخابرات منطقه 8

- عملیات کول گذاري و ساخت حوضچه پیش ساخته در محدوده مرکز مخابرات مرحوم نهري اداره کل مخابرات منطقه 8

- عملیات کول گذاري در محدوده مرکز مخابرات مرحوم نهري اداره کل مخابرات منطقه 8

- عملیات کول گذاري در محدوده مرکز مخابرات مرحوم نهري اداره کل مخابرات منطقه 8

- عملیات حفاري وکابلكشی و مفصلبندي و برگردان فاز سوم مرکز تلفن نبوت اداره کل مخابرات منطقه 7

- عملیات کابلكشی و مفصلبندي و برگردان فاز یک مرکز تلفن عاطف اداره کل مخابرات منطقه 7

- عملیات کانالسازي و نصب حوضچه در محدوده مرکز مخابرات مرحوم نهري اداره کل مخابرات منطقه 8

- عملیات طراحی و مشاوره جهت توسعه فیبرنوري شرکت تولید اتومبیل سایپا ترنكی کامل .

- عملیات توسعه شبكه انتقال فیبرنوري خاکی محور ولایت رود – دیزین اداره کل مخابرات منطقه کرج ، ترنكی کامل .

- عملیات توسعه شبكه انتقال طرح کلی مرکز مخابرا ت مرحوم نهري اداره کل مخابرات منطقه 8

- عملیات توسعه شبكه انتقال فیبرنوري خاکی محوردو راهی دربندسر – شمشک اداره کل مخابرات منطقه کرج ترنكی کامل .

- عملیات کانالسازي و نصب حوضچه جهت رفع تعارض ادامه برزگراه شهید صیاد شیرازي سازمان فنی و عمرانی شهرداري تهران .

- عملیات کانالسازي و نصب حوضچه اراضی عباس آباد اداره کل مخابرات منطقه8 ، ترنكی کامل .

- عملیات توسعه شبكه انتقال مرکز شهید صدوقی اداره کل مخابرات منطقه کرج ترنكی کامل .

- عملیات سابداکت کشی و کابل کشی فیبرنوري جهت رفع تعارض ادامه بزرگراه شهید صیاد شیرازي سازمان فنی و عمرانی شهرداريتهران .

- عملیات کابلكشی فیبر نوري،سابداکت کشی،مفصلبندي و فیوژن،کانالسازي و نصب حوضچه سایت صدا و سیما – مرکز شهید جعفري .

- عملیات کابلكشی فیبر نوري،سابداکت کشی،مفصلبندي و فیوژن،کانالسازي و نصب حوضچه سایت صدا و سیما – مرکز شیخ فضل اله نوري .

- عملیات کابلكشی و مفصل بندي ریموت قدس اداره کل مخابرات منطقه 8

- توسعه فاز یک انبار ورامین ازتوابع اداره کل مخابرات منطقه 3

- توسعه فاز دو انبار ورامین ازتوابع اداره کل مخابرات منطقه 3

- توسعه مرکز تلفن نسیم شهر ازتوابع اداره کل مخابرات منطقه 3

- توسعه رینگ مرکز شهید رجایی اداره کل مخابرات منطقه غرب استان تهران .

- توسعه مرکز مخابرات منطقه 3 رشت از توابع استان گیلان .

- توسعه مراکز تلفن حافظ و سعدي از توابع استان گلستان .

- توسعه مرکز تلفن بندر هادي کیاشهر از توابع استان گیلان .

. - توسعه مرکز مخابرات دانشگاه از توابع اداره کل مخابرات منطقه 6

. - توسعه مرکز مخابرات ولیعصر از توابع اداره کل مخابرات منطقه 7

- توسعه مرکز تلفن چاف و اردجان از توابع استان گیلان .

- طراحی شبكه کابل گلستان گل شهر .

- طراحی سوئیچ گلستان گل شهر .

- طراحی شبكه فیبرنوري شرکت سایپا .

- اجراي فیبر نوري ارتباطی بین مراکز آل اسحاق – اکبري .

- اجراي فیبر نوري ارتباطی مرکز مطهري – شرکاء .

- اجراي عملیات کابلكشی ، مفصلبندي ، کانالسازي ریموت ارغوان در محدوده مرکز مخابرات مرحوم نهري اداره کل مخابرات منطقه 8

- اجراي عملیات فیبر نوري روستاي هاشمک از توابع اداره مخابرات دماوند اداره کل مخابرات منطقه 7

- اجراي عملیات فیبر نوري شهرک صنعتی از توابع اداره مخابرات دماوند اداره کل مخابرات منطقه 7

- اجراي فیبر نوري ارتباطی آدران – وینه از توابع اداره مخابرات البرز .

- نصب آنتن شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران .

- نصب فیدر و متعلقات مربوطه شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران .

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران . Back toBack - نصب آنتن

- توجیه آنتنهاي نصب شده و گرفتن سیگنال شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران .

- اجراي فیبر نوري ارتباطی بین مراکز تلفنی شهداي چیتگر – شهرک دانش .

- اجراي فیبر نوري پروتكشن تهران بزرگ .

- کابلكشی و مفصلبندي فیبر نوري تهران بزرگ .

- رفع معارض تأسیسات مخابراتی تونل صدر نیایش .

اجراي پروژه بصورت BOT :

- عقد توافقنامه در قالب کنسرسیوم با شرکت ایرانیان نت جهت اجراي پروژه FTTH شهرستان رشت بصورت BOT

- احداث ساختمان 9 طبقه اداري و تجاري در تفلیس پایتخت کشور گرجستان بصورت pc

- تهیه تار فیبر نوري جهت تولید کابلهاي فیبر نوري .

صادرات مشتقات نفتی :

- صادرات قیر به کشور گرجستان .

- صادرات گازوئیل به کشور ارمنستان .

ماشین آلات و ابزار شرکت :

- بیل مكانیكی 3 دستگاه

- وانت نیسان 3 دستگاه

- وانت مزدا 2 دستگاه

- کمپرسی خاور 3 دستگاه

- بلدوزر کاتر پیلار 1 دستگاه

- کانكس 12 دستگاه

- کانتینر 20 فوت 4 دستگاه

- کانتینر 40 فوت 2 دستگاه

- چادر 24 نفره 20 تخته

- چادر 12 نفره 20 تخته

- کاتر متوسط 6 دستگاه

- کمپرسور ثابت و متحرک 8 دستگاه

- پمپ لجن کش 6 دستگاه

- موتور برق 8 دستگاه

- کمپكتور موتوري 6 دستگاه

-دستگاه 3M تعداد 5 عدد

- وینچ 2 دستگاه

- یونیماک 2 دستگاه

- دستگاه فیوژن کرنینگ 2 دستگاه

- دستگاه OTDR تعداد 2 دستگاه

- دستگاه W1000 عمق رش تا 45 سانتی متر عرض 13 سانتی متر کارخانه سازنده ویرتگن

- دستگاه BC 500 عمق برش تا 45 سانتی متر

- - دستگاه دیموچ عمق برش 45 سانتی متر

- بتونیر 300 لیتري 4 دستگاه

- دوربین نیوو 4 عدد

- بالابر 6 دستگاه

و کلیه ابزار آلات مربوط به اجراي کار اعم از فنر کابلكشی ، دستگاه اندازه گیري ، جک کابل کشی ، کابل تریل و غیره .

• نمایندگی فروش محصولات شرکت کابلهاي مخابراتی شهید قندي در داخل و خارج از کشور .

• نمایندگی انحصاري از شرکت پارس جلفا جهت سیستم مدیریت و توزیع فیبر نوري FIST-GR2

محصول شرکت Tyco Electronics Raychem

رتبه بندي شرکتهاي تحت مدیریت مدیران از سوي سازمان مدیریت وبرنامه ریزي کشور به شرح ذیل می باشد :

شرکت گسترش کابل الكترونیک :

- پایه چهار رشته ساختمان

- پایه پنج رشته تأسیسات و تجهیزات

- پایه سه رشته ارتباطات

- همچنین مورد تأیید شرکت مخابرات استان گلستان و شرکت مخابرات استان مرکزي ٬ شرکت مخابرات استان بوشهر و شرکت ملی

مناطق نفت خیز جنوب مسجد سلیمان می باشد .

شرکت دیماس پژواک :

- پایه پنج رشته ارتباطات در حال طی مراحل اداري ارتقاء رتبه به پایه 3 از استانداري تهران - گواهینامه صلاحیت پیمانكاري

- پایه پنج رشته ساختمان درحال طی مراحل اداري ارتقاء رتبه به پایه 4 از استانداري تهران - گواهینامه صلاحیت پیمانكاري

- صلاحیت کار و اموراجتماعی از سازمان کار و امور اجتماعی استان تهران

- پروانه عضویت از انجمن صنفی کارفرمایی پیمانكاران و شرکتهاي ساختمانی و تأسیساتی و

تجهیزاتی استان تهران

- داراي امتیاز 81 در شرکت مخابرات استان تهران .

وب سایت شرکت : www.dimaspezhvak.com

مطالبی که در بالا جمع آوري شده خلاصه اي از توان اجرایی این شرکت می باشد . امید است با حول و قوه الهی بتوان در روند توسعه و

نوسازي روز افزون مملكت عزیزمان گامی مؤثر برداشت .

با تقدیم فراوان

مهرداد رحمانی

مدیر عامل

۲۹ بهمن ۱۳۹۶ 2854