مهرداد رحمانی فرد "مدیر عامل و عضو هیئت مدیره"
مشخصات : کارشناس مهندسی عمران – عمران ، داراي سوابق اجرایی و مدیریتی در زمینه کلیه پروژه هاي مخابراتی اعم از
شبكه کابل مسی ، فیبر نوري ، کانالسازي ٬ نصب تجهیزات مخابراتی ، راه و ساختمان ، طراحی و اجراء و
نگهداري فضاي سبز و غیره ٬عضو هیئت تجاري اعزامی ایران به آسیاي میانه ٬مشاور پروژه هاي مخابراتی در کنسرسیوم SMHمشاور شرکت سایپا در کلیه پروژههاي مخابراتی ، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت گسترش کابل الكترونیک

داراب قطب رزمجو "رئیس هیئت مدیره"
مشخصات : کارشناس مهندسی مخابرات از دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی ٬داراي 22 سال سوابق اجرایی در زمینه کلیه پروژه هاي مخابراتی اعم از مسی و نوري ٬مدیر تولید کابل نوري کارخانجات شهید قندي ٬ عضو هیئت تجاري اعزامی ایران به آسیاي میانه ٬مشاور فنی مدیرعامل و هیئت مدیره کارخانجات شهید قندي ٬مدیر پروژه ٬عضو هیات مدیره فیبر نوري وبرق خورشیدي ٬مدیرعامل وعضو هیئت مدیره شرکت شبكه سازان کیهان.

۲۹ بهمن ۱۳۹۶ 2854